Hàiz Vl, down = td máy thì chả 10% phát, ai nói người ta nguy hiểm thì người đó còn nguy hiểm hơn :-(