Trước có thằng bạn dùng cũng bị vậy, cắm vào itunes chạy lại là được