Mới đựng vào dòng này nên K rành lắm. (so-03f) là z1 hay z2? Máy nhật nhiều app của nhật qua xoá bớt đi đc K? Xin bản room tốt nhất hiện tại. Xin cam ơn ạ