máy của bạn em cảm biến máy ảnh bị lỗi rồi, mang ra ngoài hàng sửa đi thôi