khuyên các bạn có máy cũ không nên lên đợi nhé, dễ teo lắm mà chậm